Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο (σκοπό, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.) της εταιρείας με την επωνυμία "Pipistrel Hellas" και τον διακριτικό τίτλο "Aviodream" (που για χάριν συντομίας παρακάτω θα αναφέρεται ως Εταιρεία) καθώς και όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής από τους χρήστες της ηλεκτρονικής σελίδας.
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της Εταιρείας επί της οποίας διατηρεί τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο καθ' ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία κλπ. αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής και απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο χρήση τους από τρίτους.
Οι προβαλλόμενες με την παρούσα ιστοσελίδα επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων που η Εταιρεία εμπορεύεται, αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος των οικείων νομικών και φυσικών προσώπων και η προβολή και η χρήση τους από την Εταιρεία δεν σημαίνει ούτε αποτελεί βούληση αυτής να εμφανίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σαν προερχόμενες από αυτήν ή ότι η Εταιρεία είναι θυγατρική επιχείρηση των εν λόγω νομικών και φυσικών προσώπων προκαλώντας σύγχυση.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και καμία απολύτως δέσμευση αναλαμβάνει η Εταιρεία όσον αφορά τις περιεχόμενες σ' αυτή πληροφορίες, προσφορές κλπ. η δε Εταιρεία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο και καθ' οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κλπ. της ιστοσελίδας αυτής. Συνεπώς οι περιεχόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κλπ. της Εταιρείας δεν καθιδρύουν οιανδήποτε ευθύνη αυτής έναντι των χρηστών της. Τέτοιας ευθύνης δυναμένης τυχόν να υπάρξει στα πλαίσια του νόμου μόνο μετά την παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί στον χρήστη της παρούσας σελίδας για λόγους που δεν οφείλεται σε υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά της Εταιρείας όπως ενδεικτικά εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά τη χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών κλπ.